Gastos Mensais

Meus gastos mensais não devem ultrapassar a 60% da minha renda, devo me esforçar e estipular uma meta mensal.
Tags: mensais meta
Geplaatst op 27-02-2008 16:36 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier