Chi phi co dinh

Water - 13$/khoi/month
Electric - 3$/ki/month
Parking - 300$/month
Rent - 750$/month
Swimming fee - 240$/month
-----------
Luong Thuy Thu Uyen - truong dai hoc Kinh te TP.Ho Chi Minh - Nha Trang - Khanh Hoa
태그: tk
12-11-2010 10:38에 게시 | 0 댓글 | 좋아하는 글로 등록된 횟수: 0 | 부적절한 글로 등록된 횟수: 0
 

댓글

댓글을 쓰려면 로그인 하세요 또는 가입 여기